چگونه می توانید شن و ماسه از یک نقطه کم عمق به خوبی