اکنون به توضیح است که پروژه روی صفحه نمایش ارتعاشی